dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Konserwatyzm, monarchizm, myśl propaństwowa

Adamus Jan , Monarchizm i republikanizm w syntezie dziejów Polski, Ossolineum, Łódź 1961

Bartyzel Jacek , „Umierać, ale powoli!” O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000, Kraków 2002

– Demokracja, Radom 2002

– Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku, Toruń 2000

Bobrzyński Jan , O kwestiach ustrojowych Drugiej Rzeczypospolitej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1998

Bobrzyński Michał , O potrzebie „silnego rządu” w Polsce, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2001

Bocheński Adolf , Między Niemcami a Rosją, Warszawa 1994

O ustroju i racji stanu Rzeczypospolitej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2000

Car Stanisław , Polska koncepcja autorytaryzmu, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1996

Daszczyk Krzysztof K. , Osobliwy Podolak. W kręgu myśli historiozoficznej i społeczno-politycznej Wojciecha hr. Dzieduszyckiego, Kraków 1993

Ehrman John , Neokonserwatyzm, Poznań 2000

Eisler Jerzy , Od monarchizmu do faszyzmu. Koncepcje polityczno-społeczne prawicy francuskiej 1918-1940, Warszawa 1987

Estreicher Stanisław , O Konstytucji i polityce Drugiej Rzeczypospolitej, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2001

Głuszko Mariusz , Walka konserwatystów krakowskich z demokratami na łamach ich organów prasowych w okresie 1867-1895, Toruń 2007

Górski Artur , O autorytet władzy, Warszawa 1990

– Myśli reakcyjne, Warszawa 1994

Władza polityczna w myśli Stanisława Cata-Mackiewicza, Kraków 1999

– Na prawicowym posterunku, Warszawa 2008

Gzella Jacek , Myśl polityczna Władysława Stadnickiego na tle koncepcji konserwatystów polskich (1918-1939), Toruń 1993

Hoppe Hans-Herman , Demokracja – bóg, który zawiódł, Warszawa 2006

Jaruzelski Jerzy , Mackiewicz i konserwatyści, Warszawa 1976

Stanisław Cat-Mackiewicz 1896-1966. Wilno-Londyn-Warszawa, Warszawa 1994

Jaszczuk Andrzej , Spór pozytywistów z konserwatystami o przyszłość Polski 1870-1903, PWN, Warszawa 1986

Jaworski Władysław Leopold , O prawie, państwie i konstytucji, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1996

Kawęcki Krzysztof , Płomień nadziei, Biała Podlaska 2007

Kirk Russell , Przyszłość konserwatyzmu, Warszawa 2005

Kizwalter Tomasz , Kryzys Oświecenia a początki konserwatyzmu polskiego, Warszawa 1987

Konserwatyzm. Projekt teoretyczny (praca zbiorowa), Warszawa 1995

Václav Klaus , Czym jest europeizm?, Warszawa 2008

Korwin-Mikke Janusz , Vademecum ojca, Warszawa 1991

Kosicka-Pajewska Aleksandra , Zachowawcza myśl polityczna w Galicji w latach 1864-1914, Poznań 2002

Kozub-Ciembroniewicz Wiesław , Austria a Polska w konserwatyzmie Antoniego Z. Helcia, Kraków 1986

Krasiński Zygmunt , Memoriały polityczne, Siedlce 1987

Król Marcin , Stańczycy. Antologia myśli społecznej i politycznej konserwatystów krakowskich, Warszawa 1985

Król Marcin , Konserwatyści a niepodległość, Warszawa 1985

Kulesza Władysław T. , Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzącego w Polsce w latach 1926-1935, Ossolineum, Wrocław 1985

Łazuga Waldemar , Michał Bobrzyński. Myśl historyczna a działalność polityczna, Warszawa 1982

– Ostatni stańczyk. Michał Bobrzyński – portret konserwatysty, Poznań b.d.w.

Maciejewski Marek , Doktryna rewolucyjnego konserwatyzmu wobec narodowego socjalizmu (1921-1945), Wrocław 1991

Majchrowski Jacek , Ugrupowania monarchistyczne w latach Drugiej Rzeczypospolitej, Ossolineum, Kraków 1988

Makowski Wacław , O państwie społecznym, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1998

Mannheim Karl , Myśl konserwatywna, Warszawa 1986

Mich Włodzimierz , Problem mniejszości narodowych w myśli politycznej polskiego ruchu konserwatywnego (1918-1939), Lublin 1992

– Myśl polityczna polskiego ruchu konserwatywnego, Lublin 1994

– Między integryzmem a liberalizmem. Polscy konserwatyści wobec liberalizmu, Lublin 1996

Państwo jako wyzwanie (praca zbiorowa), Kraków 2000

Oliveira Plionio Correa de , Rewolucja i kontrrewolucja, Kraków 1998

Parkinson Cyryl Northcote , Prawo zwłoki, Warszawa 1967

– Prawo pani Parkinson, Warszawa 1970

– Jak zrobić karierę, Warszawa 1972

Pąkciński Marek , Konserwatyzm na rozdrożu, Warszawa 1994

Phillips Donald T. , Lincoln o przywództwie. Strategie działania w trudnych czasach, Warszawa 1992

Podhoretz Norman , Krwawe skrzyżowanie, Krytyka Warszawa 1986

Romig Friedrich , Die Rechte der Nation, Graz-Stuttgart-Stocker 2002

Rudnicki Szymon , Działalność polityczna polskich konserwatystów 1918-1926, Ossolineum, Wrocław 1981

Scruton Roger , Myśliciele nowej lewicy, Wers, Warszawa-Wrocław1988

– Co znaczy konserwatyzm, Poznań 2002

Sikorski Tomasz , „W kręgu państwa i władzy”. Koncepcje ustroju politycznego polskich konserwatystów (1926-1939), Toruń 2997

Skarzyński Ryszard , Konserwatyzm. Zarys dziejów filozofii politycznej, Warszawa 1998

Skwarczyński Adam , Od demokracji do autorytaryzmu, Wyd. Sejmowe, Warszawa 1998

Szacki Jerzy , Kontrrewolucyjne paradoksy, Warszawa 1965

Szlachta Bogdan , Ład, Kościół, Naród, Kraków 1996

– Konserwatyzm. Z dziejów tradycji myślenia o polityce, Kraków-Warszawa 1998

– Z dziejów polskiego konserwatyzmu, Kraków 2000

– Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku, Kraków 2000

Szpoper Dariusz , Sukcesorzy Wielkiego Księstwa. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich na ziemiach litewsko-białoruskich w latach 1904-1939, Gdańsk 1999

– Aleksander Meysztowicz. Portret polityczny konserwatysty, Gdańsk 2001

– Pomiędzy caratem a snem o Rzeczypospolitej. Myśl polityczna i działalność konserwatystów polskich w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w latach 1855-1862, Gdańsk 2003

Szujski Józef , O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki, Warszawa 1991

Szwarc Andrzej , Od Wielopolskiego do Stronnictwa Polityki Realnej, Warszawa 1996

Tokarz Grzegorz , Konserwatyści polscy wobec chrześcijaństwa w latach 1989-1999, Wrocław 2002

Trybusiewicz Janusz , De Maistre, Warszawa 1968

Wandowicz Konrad , Współczesny konserwatyzm polityczny w Polsce (1989-1998), Wrocław 2000

Weawer Richard M. , Idee mają konsekwencje, Kraków 1996

Wielomski Adam , Od grzechu do Apokatastasis. Historiozofia Josepha de Maistre’a, Lublin 1999

– Filozofia polityczna francuskiego tradycjonalizmu (1789-1830), Kraków 2003

– Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie, Warszawa 2007

Woroniecki Jacek , Umiejętność rządzenia i rozkazywania, Wrocław 1992

Wyka Kazimierz , Teka Stańczyka na tle historii Galicji w latach 1849-1869, Ossolineum, Wrocław 1951

Znamierowski Czesław , Szkoła prawa. Rozważania o państwie, Warszawa 1988