dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Książki wydane przed 1939 r.

Bieliński Józef , Żywot. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego, t. I i II, Warszawa 1905

Biliński Leon , Wspomnienia i dokumenty (1846-1914), Warszawa 1924

Bobrzyński Jan , Sprzeczności idei demokratycznej, Warszawa 1929

Bobrzyński Michał , Dzieje Polski w zarysie, t. I i II, Warszawa 1880-1881

– Jan Ostroróg. Studyum z literatury politycznej XV wieku,

Kraków 1884

– Szkice i studja historyczne, t. I i II, Kraków 1922

Car Stanisław , Z zagadnień konstytucyjnych Polski, Warszawa 1924

Chrząszczewski Aleksander , Od sejmowładztwa do dyktatury, Warszawa 1930

Daszyński Ignacy , Sejm, rząd, król, dyktator, Warszawa 1926

Dobraczyński Jan , Bernanos powieściopisarz, Lublin 1937

Feldman Wilhelm , Dzieje polskiej myśli politycznej w okresie porozbiorowym, Warszawa 1920

Gaxotte Pierre , Wielka Rewolucja Francuska, b.d.w.

Giertych Jędrzej , Hiszpania bohaterska, Warszawa 1937

Jaworski Franciszek , Królowie polscy we Lwowie, Lwów 1906

Kutrzeba Stanisław , Historya ustroju Polski w zarysie. Korona, t. I, Lwów 1920

Limanowski Bolesław , Galicya przedstawiona słowem i ołówkiem, Lwów 1982 (reprint)

X. Ludwik z Grenady , Przewodnik grzeszników, czyli nauka dla wszelkich stanów o zacności i pożytkach cnót oraz o drodze do nich prowadzącej, Kraków 1913

Milewski Józef , Zagadnienie narodowej polityki, Lwów 1909

Morawski Kazimierz M. , Źródło rozbioru Polski, Poznań 1935

Mussolini Benito , Doktryna faszyzmu, Lwów 1935

Pachoński Henryk , Geografia Galicyi, Warszawa-Kraków 1912

Peretiakowicz Antoni , Współczesna Encyklopedia Polityczna, Poznań-Warszawa 1926

– Państwo współczesne, Lwów-Warszawa 1928

Piłsudski Józef , 1926-1929. Przemówienia, wywiady, artykuły, Warszawa 1930

Piskor Aleksander , Siedem ekscelencji i jedna dama, Warszawa 1939

Seignobos K. , Dzieje Polityczne Europy Wschodniej 1814-1899, Warszawa 1900

Skoczek Józef , Wychowanie Jagiellonów, Lwów 1931

Smolka Stanisław , Polityka Lubeckiego przed Powstaniem Listopadowym, t. I i II, Kraków 1907

Studnicki Stanisław , Wskazania polityczne irredentysty polskiego, Lwów 1919

Szajnocha Karol , Pisma, t. I i II, Kraków 1887

Szujski Józef , Historyi polskiej treściwie opowiedzianej ksiąg dwanaście, Warszawa 1889

Tarnowski Jan , Projekt nowej ustawy konstytucyjnej, Kraków 1928

Tarnowski Stanisław , Z doświadczeń i rozmyślań, Kraków 1891

– Studya polityczne, t. I i II, Kraków 1895

– Nasze dzieje w ostatnich stu latach, Kraków 1896

Trzy Konstytucje (1791, 1807, 1815), Warszawa-Lwów 1915

Wasilewski Leon , Współczesne państwo konstytucyjne, Kraków 1905

– Ukraińska sprawa narodowa w jej rozwoju historycznym, Warszawa-Kraków 1925

Wereszczyński Antoni , Wiadomości o Polsce współczesnej, Lwów 1935

Zdziechowski Marjan , O honor w polityce, Warszawa 1932

Znamierowski Czesław , Prolegomena do nauki o państwie, Warszawa 1930

Znaniecki Florian , Upadek cywilizacji zachodniej, Poznań 1921