dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Obwodnica Warszawy niebawem przetnie Wawer

Południowa Obwodnica Warszawy (POW) jest potrzebna Warszawie. Umożliwi szybkie połączenie pomiędzy dzielnicami (w pierwszej kolejności między Ursynowem, Wilanowem i Wawrem) i pozwoli powiązać sieć dróg miejskich ze zrealizowaną już autostradą A2 i innymi drogami krajowymi. Mieszkańców Wawra interesuje przede wszystkim odcinek zlokalizowany pomiędzy węzłem „Wał Miedzeszyński” a węzłem „Patriotów” – liczący ok. 8,5 km. Ta trasa szybkiego ruchu może być ułatwieniem dla mieszkańców, ale też spowodować liczne problemy, jeśli projektantom i wykonawcom trasy zabraknie wyobraźni, lub jeśli zdecydują się na zgubne oszczędności. Jak mówią mieszkańcy Wawra, „fałszywa oszczędność dziś, zemści się jutro”.
Arteria w Wawrze ma przebiegać przez Nadwiśle, Miedzeszyn, Radość i Aleksandrów. A dokładniej: po przekroczeniu Wisły planowana trasa ma przecinać Wał Miedzeszyński w rejonie ul. Ogórkowej. Na odcinku na wschód od ul. Tawułkowej będzie biegła w ciągu niezabudowanego pasa terenu pomiędzy Miedzeszynem a Falenicą. Dalej, po przekroczeniu ulicy Patriotów w kierunku na wschód – w pobliżu Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Plan zakłada, że w większości odcinków obwodnica będzie posiadać dwie jezdnie po trzy pasy ruchu z pasami awaryjnymi.
Węzeł „Wał Miedzeszyński” ma być dwupoziomowy, trasa POW zostanie poprowadzona na estakadzie. Przy węźle „Patriotów”, również dwupoziomowym, trasę obwodnicy zaplanowano w wykopie pod ulicami Patriotów i linią kolejową. Rozważany jest też drugi wariant węzła, gdzie trasa POW przechodzi na estakadzie, nad ulicami Patriotów i linią kolejową. Połączenie mieszkańców Wawra z trasą będzie możliwe tylko poprzez węzeł „Wał Miedzeszyński” lub „Patriotów”. Sama trasa przebiegnie wzdłuż już istniejących ulic.
Mieszkańców, którzy spotykali się z przedstawicielami GDDKiA, wykonawcy inwestycji, interesowało szczególnie kilka spraw. Przede wszystkim pytania rodziła kwestia norm hałasu, generowanego przez dużą ilość szybko jeżdżących samochodów, w tak cichej i spokojnej dzielnicy, jaką jest Wawer. Wzdłuż całej niskiej i gęstej zabudowy jednorodzinnej mają być zamontowane ekrany w wysokości 4-4,5 m.
Inwestycja przebiega przez krańce miasta oddzielając Falenicę od reszty dzielnicy. Bardzo ważne jest zachowanie ciągłości w strukturze miasta i niedopuszczenie do utraty możliwości płynnego przemieszczania się ludności. Mieszkańcy obawiają się też podziału i degradacji osiedla Miedzeszyn oraz zniszczenie walorów przyrodniczych lasów w otulinie i w Mazowieckim Parku Krajobrazowym poprzez wprowadzenie ruchu tranzytowego trasami niższej kategorii. Dlatego apelowali, aby przedłużyć planowany tunel w węźle z ulicą Patriotów na odcinku do ulicy Mszańskiej/Sarny, co znacznie ograniczy uciążliwość związaną z wprowadzeniem POW w obszar osiedla Miedzeszyn. Zdaniem mieszkańców, poprowadzenie trasy w dłuższym tunelu (przykładem jest tu planowany tunel na Ursynowie wzdłuż ul. Płaskowickiej) pozwoli na utrzymanie skomunikowania osiedla po obydwu stronach POW i umożliwi dostęp do szkoły podstawowej przy ul. Wolnej uczniom z Miedzeszyna. Trasa na tym odcinku przebiega w pobliżu zespołu domów wpisanych w rejestr zabytków przy ul. Arniki, co dodatkowo powoduje konieczność ograniczenia uciążliwości projektowanej trasy. Apelowali także, aby uwzględnić przejazd drogowy nad POW w ciągu ul. Tawułkowej. W opinii mieszkańców, złożone przez nich propozycje wydają się być jedynymi możliwymi rozwiązaniami, jeśli ma być uwzględnione dobro lokalnej społeczności. Nie można pozwolić na wykluczenie tak ważnego obszaru dzielnicy, jakim jest Falenica, poprzez ograniczenie kontaktu z nim.
Mieszkańcy zwracali uwagę na bardzo słabe połączenie północnej części Wawra z częścią południową. Mają zostać wybudowane wiadukty w ciągach ulic Tawułkowej, Zabawnej i Trakt Napoleoński. Również będzie wybudowana jezdnia, do której będą przyłączone wszystkie ulice poprzeczne. Tym samym każda działka będzie miała podłączenie do drogi dojazdowej do trasy, poprzez ul. Cygańską lub ul. Izbicką. Mieszkańcy apelowali także, aby zlokalizować poprzecznie do Południowej Obwodnicy Warszawy bezkolizyjne przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Celulozy oraz Mszańskiej.
Kolejny problem to degradacja wodostanu gruntowego. Jak zauważają mieszkańcy,
większość budynków mieszkalnych jednorodzinnych zaopatruje się w wodę do picia z własnych ujęć lokalnych, gdyż na części terenu Miedzeszyna brakuje sieci wodociągowej. Odprowadzenie ścieków z planowanej trasy do ziemi spowoduje znaczne zanieczyszczenie wód gruntowych, a tym samym skażenie wody do picia. Mieszkańców niepokoi brak informacji dotyczącej obniżenia poziomu wód gruntowych w rejonie planowanej inwestycji w trakcie i po jej realizacji oraz zanieczyszczenia ściekami z trasy lokalnych ujęć wody do picia, z których zaopatrują się okoliczni mieszkańcy. Istnieje obawa, że część mieszkańców Wawra wzdłuż planowanej trasy zostanie pozbawiona wody zdatnej do picia, na co wykonawcy muszą zwrócić uwagę i podjąć odpowiednie działania, aby ten czarny scenariusz nie zrealizował się z wielką szkodą dla mieszkańców.
Pytano się także o ścieżki pieszo-rowerowe. Takie ścieżki są przewidziane na całej długości trasy, poprowadzone równolegle do niej. Od Ursynowa do węzła „Lubelska” będzie ciągła możliwość ruchu rowerowego i pieszego.
Szacowany koszt inwestycji to ok. 7 mld zł. Koniec budowy wawerskiej części Południowej Obwodnicy Warszawy planowany jest na 2019 rok.