dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Węgrzy dziękują Polakom

Węgrzy dziękują Polakom

(wypowiedź na posiedzeniu Sejmu w dniu 29.02.2012 r.)

 

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

 

Dwa tygodnie temu węgierski parlament przyjął Rezolucję, w której dziękuje Polakom za wsparcie Narodu Węgierskiego w prawie do samostanowienia i obronę Węgier przed nieprawdziwymi oskarżeniami na forum międzynarodowym.

Rezolucja ta została w Polsce niemal przemilczana, a jest kolejnym dowodem na to, że obydwa narody – polski i węgierski, choć dziś nie dzieli je tylko granica, żyją obok siebie, dzielnie dzieląc swoje losy. Oto treść Rezolucji:

1. Zgromadzenie Narodowe Węgier wyraża podziękowanie wszystkim obywatelom polskim i politykom, którzy publicznie dali dowód solidarności wobec krytycznych opinii zagranicznych polityków i oskarżeń prasowych dotyczących węgierskich przemian. Zgromadzenie Narodowe Węgier wyraża wielki szacunek i wdzięczność Polakom, którzy wspierają demokratyczne przemiany oraz deklarują udzielenie pomocy w przyszłości w razie przesadnych i niesprawiedliwych reakcji politycznych.

2. Stanowisko Polski w obronie Węgier wobec międzynarodowych nacisków ciążących na naszym kraju jest znaczącym ogniwem naszych wspólnych dążeń w przestrzeni historycznej – niesieniu wzajemnej, ofiarnej pomocy w walkach o wolność obydwu naszych narodów. Tak jak w nieodległej historii solidarność między narodem węgierskim i polskim obecnie przekracza granice obydwu krajów: wskazując na uczciwą walkę o wspólną wolność narodów europejskich, jest wyrazem odpowiedzialności za przyszły los całej Europy.
3. Węgry, podobnie jak w roku wspólnej prezydencji Europy, tak i teraz zamierzają działać razem z Polską, zdolną do wyrażania i obrony woli swoich obywateli, opowiadającą się za istnieniem równoprawnych państw członkowskich, wzajemnym szacunkiem do poszanowania prawa i godności, zapewniającym dobrobyt i bezpieczeństwo silnej, zjednoczonej i solidarnej Europie.
4. Zgromadzenie Narodowe zwraca się do Rządu Węgierskiego, aby odpowiednimi drogami przekazano podziękowanie do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej za wyrażoną solidarność z Węgrami.
Dziękujemy Ci Polsko!

W uzasadnieniu do Rezolucji napisano: „W styczniu 2012 roku polscy politycy i zwykli obywatele potwierdzili słuszność dążenia Narodu Węgierskiego, który chce poprzez swoich wybranych przedstawicieli sam decydować o swej przyszłości i określać, jakie wartości uważa dla siebie za najważniejsze. Tak jak już wielokrotnie zdarzało się w naszej wspólnej historii, Naród Polski i tym razem wyraził swoją solidarność z Narodem Węgierskim, i ujął się za prawem Węgrów do samostanowienia. Węgierskie Zgromadzenie Narodowe niniejszą rezolucją wyraża znaczenie tego ważnego wydarzenia w relacjach między Polską i Węgrami.

 

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie!

 

Przytoczyłem tekst Rezolucji wraz z uzasadnieniem jako świadectwo, że przyjaźń między obydwoma narodami – polskim i węgierskim jest nadal bardzo ważna dla Narodu Węgierskiego. Pragnę wyrazić nadzieję, że ta przyjaźń będzie równie ważna dla Narodu Polskiego i że polscy politycy będą konsekwentnie stać przy politykach węgierskich, naszych braciach w tradycji i wierze. Jestem przekonany, że nasze współdziałanie na arenie międzynarodowej przyczyni się do obrony chrześcijańskiej tożsamości i suwerenności naszych państw, a także przybliży chwilę, gdy Europa zostanie uwolniona spod jarzma lewicowo-liberalnej dyktatury, która swoje standardy i rozwiązania chce siłą narzucać poszczególnym państwom.

 

Boże, błogosław Węgrom! Niech żyje przyjaźń polsko-węgierska!