dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

W oczekiwaniu na rząd konserwatywny

Współczesny świat jest zlaicyzowany i coraz bardziej odchodzi od Boga. Upadają wszelkie autorytety, obserwujemy kryzys rodziny, pogłębia się proces demoralizacji społeczeństw i rozkładu elit. Narody zatracają swoją tożsamość i tracą siły witalne. Następuje degradacja państw, które upadają gospodarczo i coraz bardziej tracą suwerenność.
Procesom rozkładowym naszej cywilizacji, które coraz silniej widać w Unii Europejskiej, sprzyja system demokracji, mający swoje źródła w oświeceniu i racjonalizmie. Demokracja żywi się kłamstwem, a głównym narzędziem manipulacji są media, które zagubiły swój etos i przestały służyć ludziom.
Także politycy zapomnieli, że ich powinnością jest służba. Często kierują się trendami i ulegają modom. Płyną z prądem poprawności politycznej i społecznych kaprysów. Często działają dla własnych korzyści, a nie dla dobra wspólnego.
Prawdziwi politycy muszą brać odpowiedzialność za państwo, mówić prawdę i dawać dobry przykład, odwołując się do pozytywnych wzorców i wpajając wartości chrześcijańskie. Powinni bronić krzyża w miejscu publicznym i roli Kościoła w życiu społecznym. W swoim działaniu muszą być odważni, konsekwentni i wierni zasadom. Muszą dążyć do przeprowadzenia swoistej rewolucji moralnej i naprawy państwa w obszarze kultury i instytucji. Podstawą zmian będą uchwalone ustawy, które na nowo określą normy życia społecznego, zaczną chronić rodzinę, a także ustanowią prymat człowieka w stosunku do zbiorowości, gwarantując mu prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
Mam nadzieję, że kiedyś w Polsce zostanie wyłoniony, odpowiadający naszej tradycji, rząd katolicki, który we współpracy z Kościołem przeprowadzi kontrrewolucję obyczajową i kulturową. Wierzę, że odbudujemy autorytet władzy, jeśli ta uzna, że choć wybrana przez ludzi, źródło swego istnienia ma w Bogu. Jestem przekonany, że odrodzony naród polski, świadomy swej wspaniałej historii i czerpiący obficie ze swego duchowego dziedzictwa, znajdzie siłę do zainicjowania, u boku Węgier, nowej europejskiej rekonkwisty, która przywróci Europę chrześcijaństwu.

dr Artur Górski