dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Kilka słów o patriotyzmie*

Stawiamy sobie niekiedy pytanie: Czym jest patriotyzm?
Na początku pozwólcie Państwo, że przytoczę dwie definicje patriotyzmu, jedna wypowiedziana przez osobę konsekrowaną, druga przez osobę świecką. Obie te osoby są dla mnie wielkimi autorytetami, choć nie da się ich porównać.
Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II napisał kiedyś:
„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka, czy nawet samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu”.
Niedawno Jarosław Kaczyński napisał:
„Patriotyzm to lojalność wobec własnego narodu. Opiera się na zaufaniu do wspólnoty, której tradycje wpłynęły na to, w jaki sposób żyjemy oraz na instytucje organizujące naszą życiową aktywność.”
Te dwie definicje się doskonale uzupełniają, jedna mówi o MIŁOŚCI, druga o LOJALNOŚCI i ZAUFANIU, obie o poczuciu jedności, przynależności i przywiązaniu do tego, co ojczyste, do wspólnoty narodowej.
Pierwsza definicja stwierdza, że nie da się budować przyszłości ojczyzny bez szacunku dla jej historii, tradycji, kultury, i tej materialnej, i tej duchowej, której w przypadku Polski punktem odniesienia jest katolicyzm, wiara naszych przodków, ojców i dziadów.
Druga definicja konstatuje, że trzeba nie tylko być Polakiem, ale także czuć się Polakiem, cząstką wspólnoty narodowej, ukształtowanej w konkretnych okolicznościach historycznych, z jej instytucjami, które trzeba szanować i prawami, których trzeba przestrzegać.
Pierwsza definicja nakazuje wierność kulturze narodowej, ale także ziemi, krajobrazowi ojczystemu, temu wszystkiemu, co nas otacza, światu, w którym wzrastaliśmy i który nas ukształtował.
Druga definicja domaga się działania na rzecz narodu i państwa, nie tylko zachowania tego, co najlepsze z tradycji duchowej i materialnej, ale także budowania i rozwój, myślenia o przyszłości przez pryzmat przeszłości i teraźniejszości.
Obie definicje stwierdzają, że miłość, lojalność i zaufanie wobec narodu i ojczyzny wołają o postawę patriotyczną – o walkę w czasach wojny i zniewolenia, nawet z bronią w ręku, o cierpliwą pracę w czasach pokoju. A ja bym jeszcze dodał – o głosowanie w dniu wyborów. Bowiem oddanie głosu w dniu 9 października będzie świadczyło o postawie patriotycznej. Od Państwa głosów zależy, jaka będzie przyszłość narodu polskiego i naszej umiłowanej ojczyzny, której na imię Polska.

(*Słowa wypowiedziane podczas koncertu pt. „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek” w dniu 25.09.2011r.)