dr Artur Górski

Poseł na Sejm RP

Odrodzenie moralne?

W wielu krajach cywilizacja śmierci święci swoje kolejne triumfy, a na Węgrzech i w Polsce obserwujemy pierwsze oznaki odrodzenia moralnego i działania prawne na rzecz ochrony życia ludzkiego. Niedawno na Węgrzech uchwalono nową konstytucję, która wprowadza ochronę życia ludzkiego od poczęcia, a także definiuje małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Również w Polsce trafił do Sejmu obywatelski projekt ustawy, który całkowicie zakazuje aborcji. Niebawem ma odbyć się pierwsze czytanie tego projektu i może on uzyskać znaczące poparcie ze strony posłów, którzy pragną ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Posłowie o poglądach bardziej konserwatywnych założyli ostatnio w Sejmie Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia, do którego zapisało się 64 posłów i senatorów głównie z PiS, ale także z PO i PJN. Podpisali się oni pod Deklaracją założycielską następującej treści:

 

My, niżej podpisani, obserwując ciągły atak na rodzinę i życie człowieka, podejmowany zarówno w liberalnych mediach, jak i przez inicjatywy legislacyjne wychodzące z kręgów lewicowych, pragnąc zmniejszyć skalę ludzkiej śmierci przez zakaz metody sztucznego zapłodnienia In vitro, jak również przez całkowity zakaz zabijania dzieci poczętych, postanowiliśmy zorganizować się w zespole parlamentarnym, by popierać te poselskie i obywatelskie projekty ustaw, które dążą do zwiększenia ochrony życia ludzkiego, a także, by przedstawiać prawdę o ludzkim życiu od poczęcia i propagować ochronę życia ludzkiego do naturalnej śmierci, zgodnie z nauczaniem Kościoła rzymsko-katolickiego.

W związku z powyższym zgodnie z Regulaminem Sejmu RP powołujemy do życia Parlamentarny Zespół na rzecz Ochrony Życia, którego cele i zasady funkcjonowania określa Regulamin Zespołu, stanowiący załącznik do niniejszej Deklaracji.

 

Nie tylko wśród posłów istnieje poruszenie i rośnie przeświadczenie, że opowiedzenie się przeciwko aborcji nie będzie wyłącznie manifestacją poglądów, ale istnieje realna możliwość zmiany prawa w kierunku uszczelnienia ochrony życia. Najnowsze badania CBOS zdają się świadczyć o tym, że także coraz więcej Polaków mówi zdecydowane „NIE” cywilizacji śmierci. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego w marcu br. na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski, 85 proc. badanych uważa, że „zawsze i niezależnie od okoliczności ludzkie życie powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci”. Nie zgadza się z tą opinią tylko 9 proc. ankietowanych, gdy pozostali nie mają w tej sprawie zdania. Tylko 4 proc. badanych opowiedziało się za aborcją na życzenie, gdy przeciwnego zdania było 91 proc. Jak twierdzą zgodnie komentatorzy, w ostatnich latach „opinie Polaków znacząco przesunęły się w kierunku pro-life”.

Ostatnio jeżdżę po kraju i rozmawiam z mieszkańcami. Często spotykam się z opinią, że obok działań na rzecz uzdrowienia gospodarki i poprawy sytuacji ekonomicznej ludzie oczekują odrodzenia moralnego, a wobec kryzysu demograficznego postulują całkowity zakaz aborcji. Powołują się na prawo naturalne i nauczanie Jana Pawła II, który twierdził, że „świadoma i dobrowolna decyzja pozbawienia życia niewinnej istoty ludzkiej jest zawsze złem z moralnego punktu widzenia i nigdy nie może być dozwolona ani jako cel, ani jako środek do dobrego celu.” Ludzie byli wyjątkowo zgodni, że zło śmierci przesłania każde potencjalne dobro.

Oczywiście sam zakaz aborcji nie załatwi sprawy. Państwo musi aktywnie wspierać rodzinę, także materialnie, również przez „niższe podatki dla ojca i matki”. Przede wszystkim jednak trzeba uczyć młodych ludzi miłości i szacunku dla życia ludzkiego, dla każdego człowieka, i tego żyjącego w łonie matki, i tego stojącego nad grobem z powodu starości lub ciężkiej choroby. Jeśli Polacy nauczą się odpowiedzialności za rodzinę i zrozumieją, że istnieje niezbywalny, moralny obowiązek ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, będziemy świadkami prawdziwego odrodzenia moralnego Narodu, które stanie się wypełnieniem testamentu Jana Pawła II.

Poseł Artur Górski